https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

http://fcj0iq.aksgk.com

http://zmonqx.appsti.com

http://cuba1y.bstar71.com

http://jizkjv.abiraweb.com

http://p09v1x.ywetong.com

http://ihokn0.qianlle.com

http://ig0n5a.segohost.com

http://l1zsfd.herb6.com

http://5p1nqj.nikandgo.com

http://p1t9tf.ywetong.com

“中国农民第一飞”刘亦兵:自己造飞机圆梦蓝天 (/) 全屏播放 查看原图

  • 2018-10-23 08:43
  • 环球网
  • 责编:黎晓珊

图集详情:

2003我本沉默 郭鹏的单位就在救人地点附近,当天中午他上班途经丹江公园时,无意间发现河里漂着一个黑色的背包,走近发现是一个人,赶紧大喊有人落水了,快救人!正在附近的王先生听到呼喊声,立即找人帮忙。

  【环球网科技综合报道】2018-10-23,在银川市贺兰县宁夏安翔航空运动俱乐部航空飞行基地,航空运动爱好者正在进行航空飞行。当天,宁夏第三届全民健身节暨2018第二届宁夏贺兰航空体育科普节在贺兰县举行。在航空体育科普节上,来自全国各地的航空运动爱好者现场进行动力三角翼飞行表演和动力伞飞行表演。其中进行动力三角翼飞行表演的飞行员中最为有名的当属被媒体和航空界誉为“中国农民第一飞”的刘亦兵。

  今年46岁的刘亦兵是宁夏银川市贺兰县的一位农民,17岁初中毕业在家务农的刘亦兵偶然看到一本飞行杂志,萌发了自制飞机的念头,便开始自学相关航空知识并不断捣鼓制造飞机。从1990年到1996年先后自制了5架飞机,终于在1996年,第一次驾驶自制飞机飞上蓝天,从而被媒体和航空界誉为“中国农民第一飞”并被载入《中国航空史》。此后,刘亦兵又制造了4架超轻型飞机,均成功的飞上蓝天。

  2002年、2003年,刘亦兵又先后考取动力伞飞行执照及动力悬挂滑翔机飞行执照。有着丰富的飞行经验的刘亦兵还曾参加过国内众多的飞行比赛及飞行表演,先后夺得过全国动力悬挂滑翔机锦标赛的金牌一块,铜牌两块,执行过国家首条特高压示范工程航拍飞行任务。

  2010年,刘亦兵在宁夏银川市贺兰县金星村修建了飞行训练基地,获得了国家首批50家“中国航空运动协会航空飞行营地”命名,并取得了全国动力悬挂滑翔培训单位资质,具备飞行培训资质。

  现在的刘亦兵已经不只是一位农民,已经拥有了许多身份:中国航空运动协会会员,中国航协动力悬挂飞行队队员,全国动力悬挂滑翔运动飞行教练,国家一级体育指导,宁夏航空无线电模型运动协会副会长,宁夏通航协会副会长,宁夏安翔航空运动俱乐部法人,宁夏翔宇航空文化有限公司法人,贺兰县民兵应急救援支前大队航空救援分队副分队长,银川市摄影家协会会员,兴庆区摄影家协会理事,贺兰县摄影家协会会员。

  当天,进行动力伞编队表演的是来自于陕西金翼滑翔俱乐部动力伞飞行大队,该飞行队成立近20年,多次参加国家航协举办的各类国内国际赛事飞行表演活动。

本图集所有图片已播放完毕
西韩信村委会 兴隆县 三福 贵阳市致和中学 新宁滘
静安 玉带河大街居委会 陵南村 彰武 栾家庄
中式早点加盟 早餐项目加盟 中式早餐店加盟 早餐粥加盟 舒心早餐加盟
港式早点加盟 早餐粥加盟 早点小吃加盟排行榜 快餐早餐加盟 北京早点小吃培训加盟
早餐肠粉加盟 早餐粥车加盟 春光早餐工程加盟 酒店加盟 早点夜宵加盟
广式早点加盟 湖南特色早点加盟 大福来早点加盟 健康早餐加盟 早点加盟培训