https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

http://6j55w1.jljgjx.cn

http://rz16n1.91qiumoji.cn

http://uxa1f5.vectortea.com

http://l0jzru.glyphiqa.com

http://5i0xan.cnyslp.cc

http://j10uyf.lzrkjs.com

http://s9phkn.itmcall.com

http://e9rqdg.swnuky.cn

http://ehenwi.jljgjx.cn

http://nqt0yl.heartpeas.com

买时分公母、经期不能吃?吃梨而已,哪来那么多讲究

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

 梨是我们秋冬季常吃水果,由于水分大、味道甜受到很多人的喜爱。但同时,还有很多关于吃梨的说法及禁忌,比如挑梨要看公母、女性经期不能吃梨……

 那些关于吃梨的“讲究”,都可信吗?

 1、多吃梨能润肺止咳?

 说到润肺止咳,不少人会推荐冰糖炖雪梨。

 

 图片来源:图虫创意

 其实,目前并没有明确的研究证据证明它对治疗咳嗽有效。不过,有些人表示喝完后咳嗽症状有所缓解,这可能归功于糖。

 有些人可能有过这样的体验,当嗓子又干又痒的时候,一吸气,气道特别敏感,就很容易咳嗽。这时候,如果吃点纯蜂蜜或者其他糖,因为气道的敏感性降低了,就不大容易引起咳嗽了。当然,糖对止咳有帮助,也可能是其他方面的原因。

 另外,有些人喝完梨汤后感觉喉咙舒服,也可能是补充了水分的原因。

 不管怎么说,如果喝梨汤确实能使喉咙舒服,帮助缓解咳嗽症状,那么,适量喝一些,没问题,但不要指望它一定能治好咳嗽。如果咳嗽比较严重,还是应尽早就医治疗为好。

 2、女性在经期时不能够多吃梨吗?

 有人认为梨性寒凉,女性在经期时不能多吃梨。

 关于“寒凉”,是古人凭经验的一种总结,在现代医学中并没有这个说法。

 从营养的角度,梨含有比较多的膳食纤维,而膳食纤维有助排便的作用,有些人胃肠比较敏感,容易发生腹泻,多吃梨确实会引发不适,对于存在这种情况的人,就不要多吃梨了或者把梨蒸熟煮熟了再吃。

 但是,这不代表在经期的女性多吃梨就一定会怎样,关键还是看自身身体情况。

 其实,不管是梨,还是其他水果都不能多吃,多吃就意味着多摄入糖分,多摄入热量,结果可能会发胖,也可能影响正餐的正常摄入。

 3、买梨时要分公母,母梨更好?

 网上流传着这样一个挑选梨的方法:梨分公母,公梨底部凸起,呈开花状;母梨底部凹陷较深,母梨比公梨好吃。

 

 网传如何区分梨的公母的方法

 的确,梨的底部会出现两种不同的形状,一种是在梨的果实发育过程中,萼片(属于花的组成部分)不脱落而宿存(称为“宿萼”),结果留下一小块凸起的部分;另一种是萼片正常脱落(称为“脱萼”),于是留下一个凹陷下去的坑。梨的萼片究竟是宿存还是脱落,受到光照、授粉品种、激素等因素的影响。

 但是,这种按底部形状判断味道的方式并非适用于所有的梨,目前相关研究证实的仅适用于库尔勒香梨。

 想要健康吃梨,需要知道这些门道

 梨吃起来脆甜爽口,其中85.8%左右是水分,适合秋冬季节帮助补充水分。

 从营养上来说,梨中含有较多的碳水化合物(平均为13.3%),膳食纤维的含量也比较丰富(平均为3.1%),比香蕉、苹果、菠萝等水果都高,膳食纤维有助于预防和缓解便秘症状。

 此外,与其它水果一样,梨中含有多种维生素(如维生素C)、多种矿物质(如钾、镁)、有机酸、多种植物化学物(如黄酮类物质)等营养或有益成分。

 其中维生素、矿物质的含量不丰富。例如,根据中国食物成分表的检测数据,梨中维生素C的平均含量仅为6毫克/100克,远远比不上鲜枣、猕猴桃、山楂、柑橘类等常见水果。

 想要更健康的吃梨,建议从以下几个方面入手:

 (1)适量吃梨

 《中国居民膳食指南》(2016版)建议我们:

 天天吃水果,保证每天摄入200~350克新鲜水果,果汁不能代替鲜果。

 对于梨来说,每天一个中等大小的量,就可以基本满足要求了。


 图片来源:图虫创意

 这里需要注意的是,没必要每天非吃梨不可。建议多吃新鲜应季的水果,最好每天吃不同种类(每天≥2种)、不同颜色的水果,例如,1个橙子+1个猕猴桃,1根香蕉+1碗草莓。

 (2)不要用梨汁代替吃鲜梨

 吃水果可以更完整地摄取水果中的各种营养,而喝果汁会浪费水果中的一部分营养(如维生素C、膳食纤维等)。

 儿童如果喝太多果汁不仅会摄入过多糖分,还容易使他们牙齿缺乏锻炼,面部皮肤肌肉力量变弱,不利于养成爱吃水果的习惯;糖尿病人喝果汁不利于血糖的稳定;肥胖患者喝太多果汁不利于体重的控制。

 因此,不建议喝梨汁代替吃整个的鲜梨。

 (3)炖梨汤要少放糖

 冰糖炖雪梨的做法深受不少人的喜爱,对于梨来说,熟吃也是一种比较好的选择。

 

 图片来源:图虫创意

 水果熟吃,既能在很大程度上降低其中多酚、单宁等物质对消化功能的影响,还能避免水果中蛋白酶对消化道的损伤作用。因为膳食纤维被软化,水果变得柔软,对肠道的刺激作用也会减弱。蒸熟煮熟的水果(特别是水果汤)吃起来酸甜可口,还能帮助开胃。

 至于说营养损耗,水果蒸熟煮熟后主要是损失大量的维生素C,还有少量的类黄酮等。对于梨来说,因为它本身含有的维生素C含量很低,蒸熟煮熟后损耗那一点维生素C,就不足为惜了。

 不过,做冰糖炖雪梨时记得不要放太多冰糖,因为冰糖属于添加糖,为纯能量食物,基本不含其他营养成分,如果吃太多,可增加龋齿、超重肥胖发生的风险。像冰糖这样的添加糖,每天最好控制在50克,甚至25克以下。 参考资料

 1、杨月欣, 王光亚, 潘兴昌.中国食物成分表第2版.北京大学医学出版社

 2、中国营养学会.中国居民膳食指南(2016).人民卫生出版社

 3、顾有容.挑水果看公母,靠谱吗?果壳网

 4、邵月霞,牛建新,何子顺.影响库尔勒香梨果实脱萼宿萼因素研究.《西北园艺:果树专刊》,2007 (2) :39-40

 题图来源:图虫创意

 版权声明:本文为春雨医生原创稿件,版权归属春雨医生所有,未经授权禁止转载,授权与合作事宜请联系reading@chunyu.me

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。

跟贴 跟贴 4 参与 104
© 1997-2018 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

春雨医生

30万医生为您解答健康问题

头像

春雨医生

30万医生为您解答健康问题

2453

篇文章

人关注

列表加载中...
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码
大洛镇 佛岭 小刘庄后街 老山头乡 万荣县
前曹各庄村 赤水 石长溪林场 房山马各庄 王串场盛宇里
正宗早点加盟 雄州早餐加盟 四川早点加盟 早餐豆浆加盟 早点 加盟
安徽早点加盟 豆浆早餐加盟 春光早餐工程加盟 早点加盟小吃 东北早餐加盟
美式早餐加盟 包子早餐加盟 早点加盟品牌 早点粥加盟 清真早餐加盟
北京早点加盟 山东早点加盟 上海早点加盟店 快餐早点加盟 湖北早点加盟