https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

http://vhzxzb.cherrychao.com

http://9dvdvv.uyjyfu.com

http://l7lvxz.aoyanadel.com

http://79jd7t.99hqjy.com

http://77rrrv.lodifarm.com

http://ttddld.joytamil.com

http://fppr7x.99hqjy.com

http://zb79vx.guyo3d.com

http://nfzddx.biandre.com

http://np7nxh.aotuwei.com

国医大师李佃贵 温言常开患者心

中国中医zy.china.com.cn  时间: 2018-10-23  内容来源:人民日报

传奇私服 但是让曹先生没有想到的是,从去年12月中旬开始,这个带有充电桩的停车场突然关闭了。


李佃贵,创立“浊毒理论”及“化浊解毒”疗法,治疗慢性萎缩性胃炎。对待患者,他主动加号、开便宜药,耐心解释深奥的理论。传承所学,他坚持不分门户、不分地位、不分地域的“三不分”原则,倾其所有。他还要求学生练好字、抄好方,以严谨的作风善待患者,敬畏生命。

2017年6月,时年67岁的河北省中医院医师李佃贵接受表彰,被授予第三届“国医大师”荣誉称号。

从医数十年来,李佃贵谨记“医乃仁术”古训,主张“承古而创新”。为治疗慢性萎缩性胃炎,他创立了“化浊解毒”疗法。如今,李佃贵依旧表示,要坚守临床,将余生全部献给中医的传承和发展。

治学

开创浊毒理论,摸索出四步调胃法

慢性萎缩性胃炎是常见病之一,患者胃黏膜有不同程度的变薄。在此基础上伴发的肠上皮化生和(或)不典型增生,被视为胃癌前病变。

在临床实践中,李佃贵发现,相当一部分患者用常规方法治疗效果不理想。这样的病人,大都舌苔黄厚黏腻,大便黏腻不畅。按照传统中医理论,这是湿热中阻,脾失运化,但李佃贵认为,这其中应该还有更加贴切的理论解释,而且应该在这一理论的指导下运用新的治法。

于是,李佃贵开始有意将脾胃病方面的基础理论进行临床验证,并在治疗中细心观察病例,加以认真分析和总结。经过多年研究,李佃贵发现这些患者体内大多有浊气有毒邪,属于“浊毒证”,应该以创新跳出固有模式,化浊解毒。一个新的理论在他心中逐渐成熟起来,这就是“浊毒理论”。

浊毒,是对人体脏腑经络及气血阴阳均能造成严重损害的致病因素,也是多种原因导致脏腑功能紊乱、气血运行失常,机体内产生的代谢产物不能及时正常排出、蕴积体内而化生的病理产物。而浊毒证,就是以浊毒为病因,使机体处于“浊毒状态”而产生特有临床表现的一组或几组症候群。

基于“化浊解毒”的路径,李佃贵摸索出了“疏肝和胃、活血化瘀、解毒化浊、健脾和胃”四步调胃法,使治疗萎缩性胃炎伴肠上皮化生和不典型增生的有效率大增。

“浊毒理论”始于内科脾胃病,如今已广泛应用于慢性肝病、心脑血管病、肾炎肾病、尿毒症、风湿免疫病以及外科、妇科、皮肤科、五官科等50余种疾病的治疗,均取得明显疗效。“化浊解毒”疗法,也扩展到18种。

国家中医药管理局浊毒证重点研究室和河北省浊毒证重点实验室等相继成立,李佃贵著述的《中医浊毒论》等10余部学术专著已经出版。他还发表、指导撰写论文400余篇,获各类科技进步奖30余项。数万名患者,也因浊毒疗法而深深受益。

行医

尽量开便宜药,对患者耐心解释深奥理论

先坐诊后吃饭,为病人开廉价药,“医生的职责就是尽一切可能为病人服务”。

尽管年近七旬,李佃贵仍保持每日半天门诊或查房的工作节奏。规定的25个号挂完了,他也经常主动要求为患者加号。

“患者都是病情严重或十分痛苦,才远道而来。住宿吃饭,都是不小的花销。早看完病,他们就能早点回去。”李佃贵说。

李佃贵从早上坐诊,经常要坚持到下午三四点,顾不上吃午饭。“跟李老师坐诊,早餐一定要多吃。”这是学生们私底下达成的默契。

跟随李佃贵10余年的医生刘小发说:“李老师常教导,病人离不开医生,而医生学习摸索、创新提高,也离不开病人。无论何时,都要善待患者。”

不让患者感觉看病贵,也是李佃贵坚守的原则。“在保证疗效的前提下,李大夫都尽量开便宜的药,减少我们的负担。”一位江苏的患者表示。此外,李佃贵在任河北省中医院院长期间,曾推行多项措施,开展价廉质优的传统中医服务项目,惠及群众。

最让患者们感动的,还是李大夫的耐心细致。许多中医理论较为深奥,语言晦涩,患者往往难以理解。李佃贵总是耐心解答,不急不躁,对于专业问题,总是用生动的生活例子来加以解释。

曾有一位患者全身发冷,就诊时穿了7层衣服。李佃贵发现,其舌暗红,苔黄腻,脉弦滑,属于湿热中阻。浊毒阻滞了阳气在全身的输布,故而出现邪实正虚怕冷的表现,当以清热解毒、芳香化浊的药物治疗。然而,患者却咬定自己肯定是虚症。李佃贵于是打了一个生动的比方:“如同暖气管一样,里面的水垢太多,阻挡了热水的流通,即使锅炉烧得再热,暖气管也是凉的。这水垢,就相当于人体内的浊毒。”患者听后,终于信服。坚持服药半年后,患者得以痊愈。

传承

不分门户传所学,要求学生练好字

河北省中医院李佃贵名中医传承人工作室,屋外病患如流,屋内紧张忙碌。

在这间不大的诊室里,自西向东摆放了3张长方形诊桌,可实现3名病患同时看病。刚诊完东桌的病人,李佃贵便迅速起身,前往中桌和西桌之间那把转椅。待看完西桌患者,又原地转身,继续诊断中桌患者。

工作室的流程是:实习医生或来此学习的大夫进行初诊,详细了解病情。之后,再由李佃贵终诊、开方。“这样,不仅可以提高效率,而且还能让中医教学和传承达到最佳效果。”刘小发说。

中医要发展,传承是关键。近年来,作为教授、博士生导师,李佃贵坚持不分门户、不分地位、不分地域的“三不分”原则,倾其所有,将所学传授给励志于发展中医的年轻人。

在治学育人方面,李佃贵有着自己的风格和严谨的要求,他给学生们立了5条基本原则:讲医德,读经典,重临床,练好字,有悟性。

练好字这点,尤其特别。李佃贵常说“字如其人”,字,往往反映出个人的素质和境界。写一手好字,对中医来说意义更为重要,因为这是对患者的尊重,更是对生命的敬畏。他要求,每位学生每天都要抽出1个小时的时间,练正楷字,抄方也必须要工整清楚。

一次出诊中,跟诊学生抄方时字迹潦草,药物剂量12g中“g”写得不标准,这让李佃贵表情凝重。他语重心长地教导说:“不要认为抄方是一件小事,就漫不经心。‘g’写得不清,拿药的时候,很有可能被看成‘9’,12克就变成了129克,这样剂量就出了大错。你毫不注意的一个小细节,对患者来说可能就要赌上性命。”学生当场脸红,下决心要改正。

“还有中药名称的抄写。‘川牛膝’‘怀牛膝’,一字之差,药效却截然不同。‘薄荷’要是少写一个‘后下’,就会影响药物功效。”李佃贵说,“医生医技要高,更重要的是细心、负责。”

数十年辛勤耕耘,李佃贵主编了《中医学》《中医内科学》《中西医内科学》《中医学习指导》《中医护理学》等11部全国高等医药院校教材,培养了硕士生91名、博士生31名,向上万名中医本科生授过课,其中产生博士生导师6名、硕士生导师16名、全国及省优秀中医临床人才23人、国家老中医药专家学术经验继承人14人,为中医药事业的传承做出了贡献。


责任编辑: 李哲

相关文章

汉源县 同庆镇 大窝 南海镇 永宁
槐阳镇 铁山区 长发中路 刘洞镇 兴化市
早餐粥车加盟 哪家早点加盟好 自助早餐加盟 加盟早点 天津早餐加盟
早餐加盟品牌 河南早点加盟 早点连锁加盟店 网吧加盟 早点包子加盟
早餐馅饼加盟 加盟包子 早点加盟多少钱 知名早餐加盟 早点夜宵加盟
网吧加盟 早餐小吃店加盟 必胜客加盟费及加盟条件 上海早餐车加盟 加盟特色早点