https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/76b277/

http://3jhjmt.zs-hengye.com

http://o6lkbp.rqhbtx.com

http://a56tco.segohost.com

http://svxdli.flair5.com

http://cpnn1p.ynieb.com

http://vt7zn0.bpbrats.com

http://9u5w55.bstar71.com

http://svyrpw.ichelpu.com

http://e5xweh.cnyslp.cc

http://le1n5k.urfatl.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网隆林隆林新闻—正文
2018年中国(隆林)第五届“南盘江”杯江钓大赛完美收杆
来源:百色新闻网 作者:林 斌 韦珺儒 发布时间:2018-10-22 10:09:12

参赛选手聚精会神的等待鱼儿上钩

钓鱼比赛现场

百色新闻网隆林9月24日讯(通讯员 林 斌 韦珺儒)9月23日,经过两天紧张激烈的角逐,2018年中国(隆林)第五届“南盘江”杯江钓大赛完美收杆。比赛中,来自云南、广东、湖北等省(自治区)的120支队伍480名参赛选手展示了良好的竞技状态和积极向上的体育竞赛精神;在享受竞技垂钓激情与乐趣的同时,体验到隆林多姿多彩的民族风情。

镇宁钓协驰海渔具队获单尾大奖第一名

香港竞之王一队获比赛第一名

据了解,本次比赛为3.6至7.2米手竿钓混合鱼重量积分赛,设混合总重量奖和单尾大奖,混合总重量奖取前30名,香港竟之王一队、香港名人堂鸿一渔者队、广西翠良餐饮一队分获大赛前三名,第一名奖励80000元;镇宁钓协驰海渔具队、田东昌信工程机械队、隆林老猫渔具店分获单尾大奖前三名,第一名奖励3000元。

(网络编辑:韦晶)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
2018年中国(隆 ...
致富带头人何彪 ...
金秋九月 稻谷飘香
发展西贡蕉 走上...
“中国流动科技 ...
隆林代表团成员 ...
隆林在东博会上 ...
隆林在南宁举办 ...
 
 
 
  推荐图片
风王“山竹”过境百 ...
  推荐新闻
· 2018年中国(隆林)“两赛一展”活动开幕
· 隆林:职教特色办学 合力控辍保学
· 隆林:“五强化”推进“百日攻坚”日督查日 ...
· 致富带头人何彪:“1+5”的脱贫致富路
· 金秋九月 稻谷飘香
· 隆林:会说话的“脱贫进度墙”
· 发展西贡蕉 走上致富路
· “中国流动科技馆”隆林站巡展活动启动
· 隆林代表团成员赴南宁市邕宁区新兴产业园区 ...
· 隆林在东博会上签约3个项目 总投资13.2亿元
· 隆林在南宁举办投资洽谈会 与客商代表谈合作...
· 隆林表彰一批教育工作先进集体和先进个人
· 隆林:精准帮扶措施方案让贫困户尝到甜头
· 巴西菇种植成为隆林群众致富新产业
· 隆林60名农村计生“两户”家庭子女考入大学 ...
· 隆林:粤桂协作就业帮扶 为脱贫攻坚添动力
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

泥沟乡 三角地第二社区 福堂镇 西滘市场 江苏张家港市大新镇
赵北乡 芦芝乡 大扒儿胡同 望安岛 江苏溧水县永阳镇
加盟特色早点 舒心早餐加盟 灯饰加盟 美式早餐加盟 早餐粥车
江苏早点加盟 凡夫子早餐加盟 天津早点加盟 品牌早点加盟 早餐粥加盟
美味早餐加盟 全球加盟网 五芳斋早餐加盟 上海早点加盟 五芳斋早餐加盟
便民早点加盟 早点来加盟 小吃早点加盟 知名早餐加盟 早点店加盟