https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

http://abuqz2.devdesco.com

http://2udqkd.kmjt01.com

http://r7yhhd.gdhuaxi.com

http://xyjtkd.yybsd.com

http://fhzctm.sdgtcs.com

http://hath7b.kidsphp.com

http://2jrrsd.molokai50.com

http://l5fx8k.319fbg.com

http://k8m3bu.xiangyuncn.com

http://f8srsb.fslehong.com

配色方案
字体大小 A A A
投稿中心

湖北省恩施市人民检察院

恩施:召开“保障千家万户舌尖上的安全”检察公益诉讼专项监督活动联席会议

时间:2018-10-23 来源: 访问量:

  会议现场
    (通讯员:童文)9月21日上午,恩施市检察院邀请市食药局、工商局、质监局、畜牧局、水利局、农业局六家单位,围绕食品安全,共同召开“保障千家万户舌尖上的安全”检察公益诉讼专项监督活动联席会议。
  本次专项监督活动以农贸市场、超市销售的食用农产品、食品和网络餐饮以及水源地保护为监督重点,加大涉食用农产品及食品生产、销售公益诉讼案件办理力度,纠正行政机关违法行使职权和不作为,打击侵害众多消费者合法权益的违法行为,保障“千家万户舌尖上的安全”。 
  会上,恩施检察院党组成员、副检察长向阳强调,食品安全是一项关系国计民生的“民心工程”,也是一项复杂的系统工程。我们期待通过建立食品药品行政执法与检察监督协作配合机制,集各职能部门之合力,坚决打好这一场食品安全的“保胃战”。
  与会单位围绕各自职能分工,就依法规范履职,共同推进专项监督活动建言献策,并就专项监督活动中加强联系、诉前监督、介入工作机制等内容进行了深入沟通。
  下一步,恩施市检察院将联合行政机关对辖区内销售有毒有害或不符合安全标准的食用农产品、食品等行为以及网络餐饮生产经营者食品加工违法行为开展走访摸排和调查取证,共同推进食品药品安全领域突出问题的解决。

 

作者:

上一篇新闻:恩施:召开重大案件侦查终结前讯问合法性核查工作联席会议
下一篇新闻:扫黑除恶:对一起涉恶团伙犯罪纠正漏捕2人

全省检察院网站链接
分享到腾讯微博
分享到微信昆仑桥 李赵庄 竹子窝 刘家窑 中阳苑
龙跃苑一区西南门 中滩镇 李岳村村委会 杨乔村委会 交道口南七条
早点豆浆加盟 早点加盟品牌 连锁早餐加盟 上海早点 早餐店加盟哪家好
清美早餐加盟 早点夜宵加盟 早餐店 加盟 春光早点工程加盟 上海早餐车加盟
移动早餐加盟 凡夫子早餐加盟 早餐加盟品牌 自助早餐加盟 早点连锁加盟
杨国福麻辣烫加盟 美味早点加盟 舒心早餐加盟 品牌早餐加盟 黑龙江早餐加盟