https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

http://dgnpy2.ahrixin.com

http://0vmb7d.swnuky.cn

http://yhsrzc.289ad.com

http://gjhrjw.photowc.com

http://or00nq.yyesl.com

http://nwsuca.hankoimpex.com

http://ogiky1.sdkzz.com

http://0z5mus.abiraweb.com

http://k5655y.tjxkxjsxh.com

http://a0hrah.loftsms.com

正在阅读: 扩大“中间群体”收入应重视拓宽收入渠道

扩大“中间群体”收入应重视拓宽收入渠道

2018-10-22 14:54来源:光明网-时评频道
传奇私服 我特别喜欢烤腰果鹰嘴豆泥,轻盈如梦,还有炸羊奶酪配腌核桃。

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

 作者:盘和林 中国财政科学研究院应用经济学博士后

 国家发改委网站发布消息称,近日,国家发展改革委就业和收入分配司组织召开了促进“中间群体”增收专题座谈会,研究促进“中间群体”增收,扩大中等收入群体的思路和举措。

 一时间,“中间群体”成了热搜词语。在新闻中,国家发改委对“中间群体”作出了解释:按收入五等份分组的中低收入户、中等收入户和中高收入户三个群体,中等收入户即为中间群体。中等收入群体始终扮演着一个时代推进者的角色,这部分人群人口基数大,担起了一国的生产、消费重担。

 2017年底,中国社会科学院发布的2018年社会蓝皮书——《2018年中国社会形势分析与预测》中指出,城乡居民收入增长有效扩大了中国中等收入群体规模。根据国家统计局数据,2013年我国中等收入者比重约为24.03%,2016年为34.79%,到2020年将上升到45.01%,呈现快速增长态势。较高的人口比重,使中等收入群体成为社会真正的中坚力量。

 当今国内的中等收入群体普遍有较高的教育水平和相对固定的收入来源,数据显示,有70%以上受过高中以上的教育,他们获取固定的工资收入,但由于过于固定的薪资机制,使得其知识与所得不相匹配,并很容易使他们背负更大的经济压力。

 据统计,中产阶层93%的收入来自工资,收入渠道较为狭窄。如今中间群体的舞台,渐渐变为了80后90后的舞台,房子和育儿消耗了他们太多的精力和财力,间接对其消费形成挤占。

 拓宽收入来源,是增加社会资金利用效率的一大手段,由于我国资本市场发展并不完善,除去制度因素,投资创新能力不足的原因制约着社会投资水平,再加上居民的理财意识以及投资意识不强,使得社会闲散资金得不到充分利用。由于信息不对称,各种打着高收益的民间集资活动的投资失败案例,又一次次地打击着投资者的信心。这些,也是为何要将提高财产性收入、拓宽居民的财产性增收渠道,被摆在关键位置的原因。

 重视中间群体的收入增长,以期扩大中间收入群体的数量,其实不仅是个经济问题,还是个社会问题。我国基尼系数自21世纪以来,一直处于上升趋势,近几年才趋于缓和,但也始终处于0.46的高位。从社会公平的角度来说,此次对“中间群体”的定义作进一步明晰,实际上也是对农民工、中小学教师等重点群体给予更大关注,可以在精准扶助方面起到“提低”的作用。(盘和林)

[责编:王营]

阅读剩余全文(

您此时的心情

新闻表情排行 /
 • 开心
   
  0
 • 难过
   
  0
 • 点赞
   
  0
 • 飘过
   
  0

视觉焦点

 • 收视率造假

 • 网红月饼

独家策划

推荐阅读
家长群毕竟是公开场合,老师不能因为觉得初衷没问题,就随意发布信息。要处理好微妙的家校关系,家长当然要多理解尊重老师,老师同样也要对涉及隐私等问题保持足够的敏感性。
2018-10-22 15:49
我国的医疗机构大多是非盈利性,其正常的运转和发展,需要大量的经济支持。医药分家,药物零差价已经砍掉了医院30%左右的利润,随之,检查就成了很多医院的主要盈利点之一。
2018-10-22 15:47
景区门票“因人而异”,虽不合理,但尚能理解。根本的解决方案,还是淡化“门票”在旅游经济中的分量,以更有力度、更有诚意的门票降费让利,来回应外地游客对于自身利益的关切。
2018-10-22 11:34
在实施首问责任制以后,“踢皮球”的现象将会得到有效遏制,缓解公众办事难的程度。在“九龙治水”和“画地为牢”的治理格局下,实行首问责任制才能避免“不归我管”的尴尬。
2018-10-22 11:31
要发展本地机场,繁荣本地入境游,当地总得给游客甜头,付出一定的代价,在这当中,免票政策也许已经是其中成本最小的了。这和互联网产品通过免费使用做流量,是一个道理。
2018-10-22 16:20
退休打工族,指的是退休人员虽已达到退休年龄,但仍具有劳动能力、有劳动愿望。其实,随着社会的发展,老年人“退而不休再工作”的情形也逐渐增多,这种现象须引起重视。
2018-10-22 16:18
航拍之乐已然成为一种促进旅游的新潮之事,在城市中不断加强这方面安全监管的同时,也需要匀出适当的空间,甚至是在风景旅游区内,专门划设一片供给无人机拍摄的区域。
2018-10-22 10:54
哪怕是你认为好的事,也不要强迫别人接受。同样,自己做了好事,也不等于就站上了道德高地,可以要求别人也这么做。很多坏事,都是借着这样的名义干出来的。
2018-10-22 16:37
缺乏必要的具体市场经营规则,如服务合同缺乏统一规范的内容规定,为不法违规经营者随意解释陪练内容,进而随意加价收费打开了方便之门。
2018-10-22 16:37
对少年强奸案的“冰释前嫌”,或者对未成年人故意杀人案的“握手言和”,处理是否依法且适度,将为后续其他司法机关相似案件起到相应的引导示范作用。
2018-10-22 11:53
当然,我们更希望退出机制成为一切学者计划的标配。或者说,财政埋单的所有学术荣耀与待遇,都应该有弹性退出机制兜底。毕竟,学术若没有点正气和风骨,如何叫公众省心。
2018-10-22 11:53
侵犯用户隐私应该成为高压线,一旦企业触碰,就得付出相应的代价。如果惩罚性的赔偿到位,那企业轻易冒险的动力就会受到相应遏制。
2018-10-22 16:36
换乘新规到底何去何从,有必要再作全面评估,并吸纳社会反馈。这也提醒铁路部门,改进服务虽好,但也得把握好尺度,全面评估社会影响。
2018-10-22 15:58
在“资格卖家”这一荒唐的中介职业问题上,外卖平台漏掉了应有的筛查核实之责,而其中反映出的非正常监管状态,也又一次消耗了消费者的信任。
2018-10-22 16:38
有安全保障才会有真正的效益分享,举办体育赛事才不会失去初衷。多一些安全考虑,基于生命至上的比赛才会有质量支撑,“城市名片”才能真正打造得美丽光鲜。
2018-10-22 15:58
杀人案、强奸案都是典型的重罪案,不在因民间纠纷引发的轻罪案件之列;也是典型的故意犯罪,不在过失犯罪之列,也就是说,杀人、强奸等重罪案,依法不属于刑事和解的适用范围。
2018-10-22 10:49
文物保护修复工作者有必要运用多种技术手段,无死角地提取和保留文物古迹上“叠压”“打破”的不同时期的历史痕迹和历史信息,以便完整复原文物古迹的历史脉络和发展序列。
2018-10-22 18:32
与其说,类似有些背景的家长底气足,倒不如说,是很多一线老师的底气不够足。而这种威慑力或者诱惑力的形成,最根本的原因在于,权力并未受到规范地节制。
2018-10-22 18:27
在高新技术领域,社会上技术发展日新月异,象牙塔里的知识却更新缓慢,甚至连教学用的软件还是10多年前的版本。接受这样的教育,大学生在求职时当然无法跟上节奏。
2018-10-22 18:23
这不是“比烂”思维,也不是为网约车的“存在就是合理”打掩护。公众对网约车的期待,是一种出租车之外的新型交通方式,而不是让大家在安全和便捷之间两选一。
2018-10-22 15:15
加载更多
中扎柯乡 银闸胡同 讷河县 翠苑五区 孙家下埠后河
果乐乡 西里北社区 江苏泰兴市大生镇 玉和苗族乡 岭南乡
山东早餐加盟 便民早点加盟 早点小吃加盟店 早龙早餐加盟 早餐亭加盟
北京早点小吃培训加盟 早点加盟品牌 早餐行业加盟 快客加盟 亿家乐早餐加盟
早点加盟商 北京早点摊加盟 北京特色早点加盟 上海早点 包子早点加盟
早餐连锁 加盟 早餐培训加盟 东北早餐加盟 早餐免费加盟 全球加盟网