https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

http://ecoyz4.cyberfart.com

http://i7gpc6.yushangcai.com

http://q70ax0.319fbg.com

http://2nd0pd.metertube.com

http://9j9tqg.gpbhatia.com

http://v2xw2u.flygm77.com

http://p0q5w5.hankoimpex.com

http://ascnlc.jlfcjc.com

http://miwsoc.herb6.com

http://7my947.jsrszm.com

快乐是一种境界——读《不亦快哉》

合击传奇网站   非盟轮值主席、卢旺达总统卡加梅在会议开幕式上说,成立非洲大陆自贸区,实现非洲内部自由贸易和人员自由流动将为所有非洲人创造繁荣。

点击数:    |    加入时间:2018-10-22

俗云:生活中不缺少美,缺少的是发现。其实,生活中也不缺少快乐,缺少的是寻找、用心的寻找!能于平淡普通生活中找寻快乐者有谁,金圣叹也!

故,读一本好书,与英雄交,共文中人苦乐,“读《虬髯客传》,不亦快哉!”

故,纾人困苦,解人困窘,胜自己乐也!“寒士来借银,谓不可启齿,于是唯唯亦说他事。我窥见其苦意,拉向无人处,问所需多少。急趋入内,如数给与……不亦快哉!”

故,得一闲暇,其乐甚也!“每日打鼓退堂时,不亦快哉!”

故,擦一变化,“重阴匝月,如醉如病,朝眠不起,忽闻众鸟毕作弄晴之声,急引手搴帷,推窗视之,日光晶荧,林木如洗。不亦快哉!”

故,观社会百态,有快乐焉!“科头赤足,自持凉伞遮日,看壮夫唱吴歌,踏桔槔。水一时奔涌而上,譬如翻银滚雪。不亦快哉!”

故,有汗水出,有收获得,乐也!“于书斋前,拔去垂丝海棠紫荆等树,多种芭蕉一二十本。不亦快哉!

故,遇故人来,乐无比焉!“十年别友,抵暮忽至。开门一揖毕……便自疾趋入内,卑辞叩内子:君岂有斗酒如东坡妇乎?内子欣然拔金簪相付。计之可作三日供也。不亦快哉!”

故,见亲人面,尽人伦责,乐其中也!“久客得归,望见郭门,两岸童妇,皆作故乡之声。不亦快哉!

故,有疾得治,有苦得舒,亦快乐也!“存得三四癞疮于私处,时呼热汤关门澡之。不亦快哉!”

……

生活无尽头,快乐无尽头!然,快乐何在焉?在乎心中也!发乎于心,觅之于前,则自得其乐也!

故曰:快乐无所不在,寻觅无处不在!

(作者:谢一帆)

编辑:王晴

更多新闻
07 月
07
07 月
07
07 月
07
07 月
07
07 月
07
07 月
07
07 月
07
我校2018年网上录取工作会召开

点击数:
加入时间:2018-10-22
07 月
07
高沟镇 观光市场 西巷社区 淮河北道 右内西街社区
兰家镇 中南财经政法大学南湖校区 农业示范园区 城北乡 全胜乡
早点加盟培训 汤包加盟 正宗早点加盟 早餐加盟项目 天津早点小吃培训加盟
清真早点加盟 早餐小吃店加盟 江苏早餐加盟 亿家乐早餐加盟 早餐豆腐脑加盟
加盟早点店 早餐馅饼加盟 早餐加盟连锁 山东早点加盟 早点加盟连锁店
舒心早餐加盟 早点加盟店有哪些l 早点加盟项目 加盟 早点 早餐行业加盟