https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

http://h4tsiy.toteach.cn

http://nnqsth.molokai50.com

http://s3zy3b.cnjinmiao.com

http://8y2onp.hankoimpex.com

http://wvfdz4.swnuky.cn

http://pmneg9.forgetz.com

http://k3c2tx.aotuwei.com

http://wu9iht.nrg-fx.com

http://ol4wx4.scro11.com

http://0qubvk.suvichebq.com

奇迹sf大全 这些关涉到医疗教育的内容,每个字都戳到了百姓的心口上。

广西日报传媒集团主办

更多导航
点击语音切换
您当前的位置:广西新闻网 > 首页栏目 > 新桂快报 > 正文

2018“世巡赛·环广西”线路调整 总长925.2公里(图)

广西新闻网南宁9月28日讯(记者 金翔义)28日,记者从自治区体育局获悉,2018格力·环广西公路自行车世界巡回赛(以下简称格力“世巡赛·环广西”)6天赛程的赛道线路最终确定。公布的路线图显示,今年赛事比赛线路总长度925.2公里,转场距离323公里,总行程1248.2公里。和2017年首届赛事相比,今年的比赛线路变化主要集中在第二个比赛日的“钦州—南宁”调整成“北海—钦州”。

“世巡赛·环广西”经国际自行车联盟授权,由中国自行车运动协会、广西壮族自治区人民政府、万达集团共同主办,是目前我国水平最高的公路自行车赛事,同时也是世巡赛年度最后一站。2018年赛事举办时间为10月16日至21日,其中10月16日进行北海市绕圈赛、10月17日进行北海—钦州赛段比赛、10月18日进行南宁市绕圈赛、10月19日进行南宁—马山弄拉赛段、10月20日为柳州—鹿寨—桂林、10月21日则为桂林—阳朔—桂林。

最终确定的比赛路线显示,今年赛事绝大部分线路与去年相同,线路变化最大的是第二个比赛日,因原来的“钦州—南宁”赛段正在进行道路施工,2018年世巡赛·环广西第二比赛日比赛线路调整为“北海—钦州”。此前巡回赛·环广西赛事总监托奥利维尔·塞恩到广西开展赛道考察时曾表示,这一变化对赛事影响并不大,两个条赛道的比赛难度和强度基本一致。

据悉,今年赛事水平比去年有所提升,18支参赛队伍均为世巡赛队伍,广西体育迷将可欣赏到世界最高水平的公路自行车竞赛。值得一提的是,赛事最后一天在桂林同期举行的女子赛也升级为世界巡回赛,桂林因此成为亚洲唯一同时举办男子、女子世巡赛的城市。此外,2018国际自盟年终颁奖盛典(UCI GALA)也将于10月21日晚在桂林举办。

附:2018年环广西公路自行车世界巡回赛比赛线路

一、环广西公路自行车世界巡回赛

(一)第一赛段:10月16日 北海市绕圈赛

2018“世巡赛·环广西”线路调整 总长925.2公里(图)

第一比赛日线路。广西壮族自治区体育局 供图

1.比赛线路:海滩公园(起点)-银滩大道-迎宾大道-海景大道-北部湾东路-北海大道-冠岭路-海景大道-金海岸大道-银滩中路-海滩公园(终点)。

2.比赛距离:单圈54公里×2圈 = 108公里。

 下一页
第 [1] [2] [3] [4]  页

相关文章

高清图集推荐

新闻排行

天纬五街 望京西园三区东门 华大社区 勇敢 内蒙古工业大学
促进小区 世纪花苑 二区一社区 瓦子村 河北省张家口市宣化县深井镇
清美早餐加盟 早点来加盟 品牌早餐店加盟 健康早餐加盟 中式早点快餐加盟
包子早点加盟 早餐行业加盟 特色早点加盟店 酸奶加盟 上海早点加盟
北方早餐加盟 众望早餐加盟 特色早餐 北京早点加盟 全球加盟网
早点粥加盟 早餐培训加盟 早餐加盟店 早点小吃加盟排行榜 早点加盟好项目