https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

http://77tp7x.rqhbtx.com

http://73dlpn.lotustlv.com

http://rvzxrd.metertube.com

http://f97tfr.shiyuwenhua.com

http://7nxnp7.lxsqrfms.com

http://9bh7dv.eheeyf.com

http://bvrzt7.guyo3d.com

http://vh7rl5.xturbate.com

http://bvrb7n.herb6.com

http://9d7x7j.xturbate.com

首页 > 公告 > 招录 > 正文

忠县人民法院2018年招聘书记员助理简章

奇迹mu外挂 经车队了解,在这个过程中司机和售票员并没有骂人打人等过激行为。

忠县人民法院

2018年招聘书记员助理简章


根据工作需要,经研究,忠县人民法院决定招聘8名书记员助理。

一、招聘原则

1.民主公开原则;

2.公平竞争原则;

3.择优录用原则。

二、招聘岗位

8名书记员助理。

三、招聘条件

(一)书记员助理应具备以下条件:

1.有良好的政治素质和道德品行;

2.具有大学专科以上文化。须具有国家教育行政主管部门承认的法律专业(含法律文秘)大学专科或本科学历,具备速录专业技能的,不限专业。

3.年龄在18周岁以上,30周岁以下;

4.计算机中文录入速度每分钟70字以上;有速录专业技能者每分钟录入字数120字以上;

5.认真细致、踏实肯干,具有良好的解决实际问题的能力;

6.身体健康。

(二)有下列情形之一的不予招聘:

1.曾受过刑事处罚或治安处罚及纪律处分的;

2.涉嫌违纪违法正在接受审查尚未得出结论的;

3.违反社会公德、职业道德,造成不良影响的;

4.其他不宜从事忠县人民法院聘用书记员工作的情形。

四、报名

报名人员须持本人户口簿、身份证、毕业证原件并提交A4纸复印件各2份(第二代居民身份证须复印正、反两面),附个人学习与工作简历1份,交近期同底免冠一寸彩色照片1张。有其他可证明自己相关专业技能、资格、特长、奖励等证件或证书的,一并出示原件并提交A4纸复印件各2份。

报名地点:忠县人民法院办公楼五楼政治处。

报名截止时间:2018-10-22。

五、资格审查和考试

1.对报名者进行资格审查,确定考试人选。

2.中文录入考试(满分100分,包括手写笔录与计算机录入,手写笔录占总成绩30%,计算机录入分为听打和看打,分别各占总成绩的40%、30%)。

3.根据考试总成绩,分岗位按2:1的比例确定进入面试人选。面试满分100分,60分以上为合格。

考试、面试时间、地点另行通知。

六、体检和考察

1.在面试合格人员中,依据总成绩(总成绩计算方式为:考试成绩×40%+面试成绩×60%)从高到低次序,按照1:1的比例确定体检人选。

2.组织体检,对体检合格者进行考察。

七、签订聘用合同

根据考察情况择优确定接收人选,组织人选与劳务派遣公司签订聘用合同后派遣至本院工作,派遣期为两年,试用期2个月。工作表现优秀的,派遣期满后,可以续签。

八、工资待遇

聘用期间的待遇执行本院相同岗位聘用制工作人员的标准。单位提供工作日早餐、午餐及办公设备、差旅费等必要保障,并按国家有关规定购买养老、医疗、工伤、生育、失业等保险及住房公积金。其他福利按相关规定发给。

九、联系方式

联系部门:忠县人民法院政治处;

通信地址:忠县忠州街道新华支路2号;

咨询电话:023-54219603。

忠县人民法院

2018-10-22

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:刘学科

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

平头 花卉世界 西石门村 耳朵眼胡同 砂子桥
邢台市 靳寨乡 喜来登饭店 耿马傣族佤族自治县 史家桥村
全国连锁加盟 特色早点加盟店排行榜 特色早点小吃加盟店 早餐的加盟 雄州早餐怎么加盟
安徽早点加盟 早餐包子店加盟 早点豆浆加盟 加盟包子 早点小吃加盟排行榜
绿色早餐加盟 双合成早餐加盟 早点面条加盟 品牌早餐加盟 雄州早餐怎么加盟
早点加盟小吃 品牌早餐店加盟 娘家早点车怎么加盟 中式早点快餐加盟 首钢早餐加盟