https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

http://ziqr73.oudano.com

http://o5qh50.huizhetao.com

http://xghj3a.fsl-wa.com

http://e0elmv.mtbtees.com

http://j5dzi7.simplify8.com

http://now8si.dnfsfkfw.com

http://4bkbcd.289report.com

http://irhaj2.ycjtzn.com

http://hyw0us.royalmary.net

http://jcd0kt.7dips.com

[网连中国]8城调查:“文明养犬”很难吗?

超变传奇网站 它意味着我们不再仅仅是互联网的客人,而成为共同的主人;不仅可以掌握本国网络自主权,还可以为世界提供更多更好的网络服务。

2018-10-2308:06  来源:人民网
 

近期,浙江某“网红”因遛狗引发争吵殴打孕妇致先兆早产的新闻闹得沸沸扬扬。“杀狗神药异烟肼”在电商网站一度热卖又突然下架后,不少“杀狗”QQ群还在继续宣传其他购买渠道,传播“杀狗”攻略。有人为“杀狗”的行为叫好,甚至称“异烟肼倒逼了中国文明养犬的发展”;也有人理性地叫停,认为这是“以暴制暴”,不仅会升级矛盾,更会误伤文明养犬人及其犬只。

狗,是人类最早驯化的动物,也是饲养率最高的宠物。然而,近年来随着各地犬吠扰民、恶犬伤人等事件的接连曝出,“人狗矛盾”不断激化。“文明养犬”真的那么难么?带着这个疑问,人民网记者走访石家庄、合肥、成都等8座城市,探寻“文明养犬”的难点痛点。

城市无证养犬问题突出 遛狗不牵绳隐患大

“养狗跟养小孩似的,每天带它出去,还要洗澡、打疫苗、驱虫。”住在海口龙华区的李阿姨养了一只小型比熊犬,虽然只养了一个月,但是相关手续已办完,比熊犬拥有自己的合法“狗牌”。

办理狗证,本该是文明养犬的第一步,但实际生活中无证饲养犬只的问题却十分突出。以湖北武汉为例,据不完全统计,武汉市限养区内犬只数量已超过40万只,登记办证犬只累计却只有2.8万余只,办证率不足7%。街上、小区里活动的狗狗们,绝大部分都属于无证饲养。

无证养犬的问题亟待解决,“遛狗不牵绳”的不文明养犬行为也时常被人诟病。

在海口,街边的商家大多允许狗在店铺周围自由活动,不栓狗绳的狗也无人照看。在武汉凯乐花园门前的广场上,十几只大小各异的狗在嬉闹,其中只有2只小狗被挂上了狗绳,由狗主人牵引着。而在贵阳南明河畔,记者观察半小时发现,遛狗的人中,没有牵绳的大有人在。

被问及“为什么不牵狗绳”,有狗主人回答说:“我的狗性格温顺,从不咬人。” 然而记者看到,面对不牵绳的狗,不少市民都选择靠边绕行。比较怕狗的小汪直言,“对于怕狗的人来说,是不会觉得狗温顺、不咬人的。”

除了遛狗不牵绳,狗狗随地大小便、狂吠扰民都是被公认的不文明养狗行为。对此,不少市民也提出了自己的文明养犬经验和看法。

“文明养犬难在自觉,最重要的是狗主人得有‘不给别人添麻烦’的自觉意识。”对于频频曝出的不文明养犬和恶犬伤人事件,合肥市民张女士认为狗主人应负主要责任。

“同为狗主人,我觉得不文明养犬的行为非常不妥,不仅威胁市民的生命安全,还可能引发群众厌恶全部的养狗群体。”石家庄市民何女士表示,如果碰到有不文明养犬的行为,每个人都应及时制止。

“遗弃狗,是对狗不负责,也是对社会也不负责。”福州市民苏先生和贵阳市民陆先生都呼吁不要随意遗弃狗,避免宠物狗变成流浪犬伤及他人。

“物似主人形,狗的行为在一定程度上随主人。”海口某宠物店负责人刘先生建议,养犬人要提前接受养犬知识培训,才能够不妨碍他人,做到真正的“文明养犬”。

社区创新举推文明养犬 多地将养犬规范纳入地方立法

推动文明养犬,不仅仅要靠养犬人的自觉,也要依靠社区、相关部门来共同监管。

合肥蜀山区文明养犬粪便处理取纸箱

目前,越来越多的社区在积极倡导文明养犬,除了发放宣传材料、张贴宣传画外,还推出了不少文明养犬新举措。合肥蜀山区二里街社区设立了“宠物粪便处理取纸箱”,箱内装有裁好的旧报纸和垃圾袋,便于遛宠物的业主随时收集宠物粪便。深圳南山区鼎太风华社区缔结了社区文明养犬公约,约定“凡无绳遛狗,该犬只均视为流浪狗予以网捕”。

谈及城市“文明养犬”的难点,有市民表示,现在养狗比较随意,没有一个全国性的规范,希望能够尽快出台统一的养犬管理条例。

据记者梳理,国内很多城市都有较为详细的养犬管理规定。但整体来看,对养犬人违反规定的惩罚力度偏小。对此,广东广和律师事务所张殷律师建议要加大惩罚力度,同时鼓励市民对不文明养狗行为进行举报,增加的罚款数额可以用来奖励成功举报的市民。

近期,多地也积极开展“文明养犬”专项整治行动,深圳市城管局着重整治“遛狗不牵绳”和“犬只随地便溺”等不文明养犬行为,并开设了24小时服务热线“12319”,供市民举报不文明养犬或违法养犬等行为。成都市重点对一户多犬、饲养禁养犬等行为进行纠正,对流浪犬、无主犬开展捕捉工作,希望通过整治,使犬伤人、犬扰民、犬污染事件明显下降。

此外,为了规范文明养犬,多地也逐步将“文明养犬”列入地方性法律法规范畴之内。新修订的《武汉市物业管理条例》,增加了规范养犬行为的有关条款,违规养犬将被纳入失信名单。《合肥市限制养犬条例》修改工作也已列入2018年地方法规立法计划建议项目,“文明养犬应该加强公安、城管、畜牧、卫生、工商等部门的合作,齐抓共管,各司其职。”合肥市文明办负责人表示,“新的条例修订将为规范、有序、文明养犬提供新的法律保障。”

(记者唐嘉艺、李晓、赵越、林东晓、郭婷婷、肖璐欣、陈育柱、樊欢迪、朱虹、李宇,实习生蒋帆、林慧清、何开松)

(责编:唐嘉艺、肖鑫)

相关专题

推荐阅读

[网连中国]8城调查:“文明养犬”很难吗? 近年来随着各地犬吠扰民、恶犬伤人等事件的接连曝出,“人狗矛盾”不断激化。“文明养犬”真的那么难么?带着这个疑问,人民网记者走访石家庄、合肥、成都等8座城市,探寻“文明养犬”的难点痛点。【详细】

地方领导资料|地方领导留言板
北京通州区宋庄镇 西苑医院社区 贵阳市黔灵公园 水竹村 长峪湾
人南外环立交桥 半截楼 芒婆坑 云溪区 江苏吴江市松陵镇
健康早餐店加盟 流动早餐加盟 舒心早餐加盟 卖早点加盟 便民早点加盟
快餐早餐加盟 移动早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 必胜客加盟费及加盟条件 四川特色早点加盟
早餐工程加盟 特色小吃早点加盟 品牌早餐加盟 安徽早点加盟 早点 加盟
早点来早餐加盟 包子早餐加盟 加盟早点车 早餐连锁店 天津早点小吃培训加盟