https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

http://ltmygo.torrecj40.com

http://ksuzma.aoyanadel.com

http://rebbog.fslehong.com

http://0ewlug.gerocris.com

http://kdwwzh.joytamil.com

http://v64v0o.dnfsfkfw.com

http://figivt.czoao.cn

http://dqb5qx.xghuodai.com

http://s0wpt9.gbvh.com.cn

http://n0aeda.bpbrats.com

注册

与贾乃亮和好如初?李小璐晒团圆饭秀幸福

最新传奇sf ”钟正菊委员说。


来源: 留白

贾乃亮一家三口

中秋佳节,众多明星忙着跟月饼合影,与粉丝互动,9月24日晚间,沉寂许久的李小璐也出来“营业了”。李小璐晒出团圆饭,并配文称:“祝大家月饼节快乐。”这顿团圆饭十分丰盛:大闸蟹、白灼虾、大猪蹄子……荤素搭配、有清淡的、也有重口的,十几样菜足够一大家子人边吃边聊天了。

李小璐晒照

距离“做头发”事件发生已经过去了半年有余,这也是李小璐第一次主动公开分享生活动态。既然是团圆饭,自然一家人需要齐齐整整。贾乃亮早就发了中秋祝福,看起来心情已经恢复得很不错了。

贾乃亮发文

昨天下午,贾乃亮的工作室也Po出了一颇有深意的话,“轻装前行”这四个字虽然简单直白,但,这也许意味着曾经因李小璐“夜宿门”而感到压力颇大的贾乃亮,已经放下了心中的包袱,决定不再理会那些风言风语。或许,贾乃亮已经想通了:最美的时光最大的幸福不在于曾经拥有,而在于未来的点点滴滴。假如真是这样,那么,离他们和好如初也就不远了吧?

贾乃亮工作室发文

李小璐出了事以后,贾乃亮从来都没有说过她一句坏话而且还十分的护着她,虽然现在两个人并不经常出现在一起,也有很多的网友怀疑两个人是不是已经分道扬镳,但实际上贾乃亮从来都没有放弃李小璐。

贾乃亮此前维护家人权益

这九个多月里,李小璐和贾乃亮未曾同框过。贾乃亮一头扎进剧组,剃了寸头,黑了瘦了,也很少出现在综艺节目上。李小璐神隐了一段时间后,经常带着甜馨在各种地方被偶遇。“好妈妈”当然是人设,但要想人设坐实,也需要复出努力啊。据了解,李小璐将于9月30日在生日会上复出,并与贾乃亮携手参加10月的慈善晚会。

李小璐被偶遇

夫妻俩看似没有任何交集,但女儿甜馨就是连接他们的最佳纽带。今年四月,贾乃亮拍戏空挡还忙着为甜馨挑礼物。

贾乃亮挑礼物

新戏杀青后,他就立即赶回北京陪甜馨,父女俩在公园被偶遇。

公园游玩

单从甜馨无忧无虑的状态来看,那些负面新闻并没有被带回家里。

甜馨

贾乃亮和李小璐都在努力地维持着“夜宿事件”爆发前的平衡。假如父母真的闹掰了,小姑娘没可能继续保持单纯天真的开心。

早前,也有网友爆料过李小璐和贾乃亮早就破镜重圆了,只是碍于李小璐目前的路人缘不太好,因此一直没有公开而已。

网友爆料

网友的爆料当然只是口说无凭,但贾乃亮对家庭绝对是很上心的。在没有甜馨之前,他把李小璐宠上天,有了甜馨之后,他的宠爱对象又多了一个人。一个万分顾家的男人,一个万分疼爱女儿的父亲,当然有可能原谅“犯错”的妻子。不论俩人是否同框,只要有甜馨在,他们就绝不可能成为所谓的仇人。

贾乃亮一家三口

推荐

为您推荐

已显示全部内容

泡泡直播

泡泡直播

凤凰娱乐官方微信

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
金华速冻厂 琉璃厂社区 三门峡市 仁里镇 豆坝乡
王串场新村段栋 冠英园社区 细滘 槐柏树街东口 燕北街道
早龙早餐加盟 早餐加盟排行榜 必胜客加盟费及加盟条件 早餐加盟哪家好 早点铺加盟
移动早餐加盟 健康早点加盟 书店加盟 早餐加盟网 特色早点小吃加盟店
快餐早餐加盟 北京早点摊加盟 早点加盟品牌 上海早餐车加盟 包子早餐加盟
中式早餐加盟 早餐包子加盟 卖早点加盟 安徽早点加盟 早点项目加盟